โรงพยาบาลพะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน

แชร์ข่าวพะเยา

 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน  และ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ในการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ของ โรงพยาบาลพะเยา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน โรงพยาบาลพะเยา มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ และเพื่อให้บุคลากรตามโครงสร้าง ICS ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ มีรูปแบบฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ  (table top exercise) ตามบทบาทหน้าที่ (functional) ภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) โดยมีโจทย์สถานการณ์ : เหตุการณ์อุทกภัย และวาตภัย จากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ฝึกซ้อมแผน กับระดับเขตสุขภาพในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาปรับใช้ ประเด็นสถานการณ์ครอบคลุมตามกรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 4 ด้าน (2 P 2 R)  มีผู้ดำเนินรายการฝึกซ้อมตามโจทย์สถานการณ์ และผู้ร่วมการฝึกซ้อมดำเนินการสนทนาตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการสื่อสารและการประสานงานขณะเผชิญเหตุการณ์ ไม่มุ่งเน้นทักษะด้านคลินิก กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะทำงานตามโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) รพ.พะเยา วิทยากร คุณยศกร สุขสะอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา และ คุณอัญชลี พันธุ์ปัญญา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน โดย แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา