โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากเขตสุขภาพที่ 1 ในการเยี่ยมเสริมพลัง งานอนามัยแม่และเด็ก

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธาน MCH board จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงหทัย พงษ์พนัสประธาน Service plan สาขาทารกแรกเกิด และคณะ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิประธาน MCH Board เขตสุขภาพที่ 1 และคณะกรรมการ MCH Board  ลงพื้นที่นิเทศเยี่ยมเสริมพลัง

โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามกำกับในประเด็นมุ่งเน้นสำคัญงานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ 1.ป้องกันและลดแม่ตาย 2.การป้องกันและคลอดก่อนกำหนด 3.พัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.สูงดีสมส่วน จากการนิเทศเสริมพลังดังกล่าว เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตามนโยบายมาตรการ Service plan MCH เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย “แม่ล้านนาตั้งครรภ์ ผิวพรรณสดใส คลอดลูกปลอดภัย พัฒนาการดี เจริญเติบโตสมวัย เป็นผู้ใหญ่ที่ดี” ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา