โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลแพร่

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางธนัชพร นามอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยฝ่านบริหาร และคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแพร่ พร้อมคณะ จำนวน 26 คน จาก

โรงพยาบาลแพร่ ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการผู้ป่วยนอกสถานที่ในส่วนของงานเวชกรรมสังคม งานเภสัชกรรม งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ งานโภชนศาสตร์และงานพยาธิวิทยาคลินิก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา