โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุม ”สรุปผลการดำเนินงานประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565”

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการจัดประชุม”สรุปผลการดำเนินงานประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบผลการดำเนินงานประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลพะเยา ในปีงบประมาณ 2565 และการกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แนวทางดำเนินงานตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2566

กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมคือ ผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงานและบุคลากรที่รับผิดชอบประเด็นมุ่งเน้นและแผนงาน โครงการ โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 40 คน โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในการประชุม


แชร์ข่าวพะเยา