รฏาวัญ นำทัพพรรคเสมอภาคหาเสียงกลุ่มชาติพันธ์

แชร์ข่าวพะเยา

     รฎาวัญ  นำทัพ พรรคเสมอภาค เข้าพบปะรับฟังปัญหากลุ่มชาติพันธ์ตัวแทน ผู้นำพี่น้องชาวม้ง จังหวัดเชียงราย พะเยา โดยเน้นนโยบายมุ่งแก้ปัญหาความยากจนสร้างความมั่นคงการดำรงชีวิต “เปลี่ยนนโยบาย เป็นกฎหมาย” เปิด 12 นโยบายหลัก 34 นโยบายเสริม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์  หัวหน้าพรรคเสมอภาค พร้อมด้วยนายพนพภณษฎ์ ทองคำ ประธานด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ และนายธำรง แผนสมบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคเสมอภาค เดินทาง มารับฟังปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง และไทยลื้อ ที่บ้านใหม่รุ่งทวี หมู่ที่12 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ในการแก้ปัญหาชาวไทยทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน ได้มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการดำรงชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยความสมัครใจ ในฐานะปวงชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนปวงชนชาวไทยกลุ่มอื่นๆ

    โดยนาง รฏาวัญ กล่าวว่า ปัญหาที่รับฟังมาส่วนใหญ่ เป็นปัญหาเรื่องที่ดินที่ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ที่อยู่อาศัย การได้สัญชาติไทย ความยากจน การศึกษา การรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ รายได้ สวัสดิการ และการสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า ประปา เส้นทางคมนาคม ที่ยังเข้าไปไม่ถึงในบางหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหายาเสพติดที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้พรรคเสมอภาคพร้อมจะรับไปพิจารณาปรับปรุงร่าง กฎหมายให้มีความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพร้อมจะขับเคลื่อนการเสนอร่างกฎหมายนี้ร่วมกับชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ ให้ตราเป็นกฎหมายออกมาใช้บังคับได้ต่อไปโดยเร็ว ภายใต้นโยบายหลัก ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความมั่นคงในชีวิตตลอดจนถึงความเสมอภาคในด้านต่างๆอย่างยั่งยืนโดยเน้นการเมืองเชิงนโยบายของพรรคเสมอภาค คือ “แปลงนโยบายให้เป็นกฎหมาย” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายที่จะรวบรวม ส.ส.ที่มีคุณภาพเสียสละ เป็นคนที่มีจิตใจรักบ้านเกิดและประเทศชาติ พร้อมมุ่งหวังประชาชนจะให้การสนับสนุนเหมือนครั้งที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี 2537

สัมภาษณ์…นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์  หัวหน้าพรรคเสมอภาค

     ทางด้านนายพนพภณฎษ์ ทองคำ กล่าวว่า พรรคเสมอภาคเป็นพรรคการเมืองแรกที่กำหนดนโยบายแนวใหม่ไม่เหมือนใคร คือเมื่อกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องใดแล้ว ถ้านโยบายเรื่องนั้นไม่มีกฎหมายรองรับ ทางพรรคเสมอภาคจะมาเขียนกฎหมายรองรับ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ภายใต้นโยบายหลักของพรรค คือ”แปลงนโยบายให้เป็นกฎหมาย” เพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาได้ตลอดไป ข้อดีก็คือไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ตราออกมานี้ ไม่ว่านโยบายแก้ไขปัญหาของชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกร ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ปัญหาการประกอบอาชีพของSMEs ปัญหาการแพทย์แผนโบราณหรือการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ปัญหาการไม่มีอำนาจบริหารจัดการกันเองของหมู่บ้าน ปัญหาการเกณฑ์ทหารมารับใช้ชาติต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ ปัญหาการประกอบอาชีพของผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆ เข่นพยาบาล ขับรถรับจ้าง รถแท็กซี่  อสม.และแม้แต่การช่วยเหลือประขาชนด้านต่างๆ ที่เรียกว่าสวัสดิการประชาชน เป็นต้น นโยบายเหล่านี้ก็ต้องแปลงเป็นกฎหมายทั้งหมด จึงจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่่างยั่งยืน เสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและยุติธรรม

     ส่วนนายธำรง แผนสมบูรณ์ รองหัวหน้าพรรคเสมอภาค ที่ดูแลประสานงานพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ถ้าพี่น้องประชาชนชาวไทยในภาคเหนือได้รับรู้นโยบายทั้งหมดของพรรคเสมอภาค ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วจะชอบและเชื่อมั่นนโยบายของพรรคเสมอภาคว่าสามารถปลดความยากจน ปลดหนี้สินให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้ไม่แน่นอน จึงยากจนซ้ำซาก มีหนี้สินล้นพ้นตัว พี่น้องทุกกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากที่ไร้สิทธิในที่ดินทำกินตามกฎหมาย กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดรายย่อยหรือSMEsที่แทบจะเอาตัวไม่รอด โดยพรรคเสมอภาคเราพร้อมทำหน้าที่ไปแก้ปัญหาความเดือดร้อน ความยากจน แทนประชาชนทุกคน


แชร์ข่าวพะเยา