ประชุม“ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566”  

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุม 1  ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ  จัดประชุม“ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566”   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา  และ กำหนดกลยุทธ์   จัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 3-5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2570) ของโรงพยาบาล  รวมทั้งกำหนดประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลพะเยา ในปีงบประมาณ 2566

โดยผู้บริหาร  ทีมนำองค์กร และบุคลากรในโรงพยาบาล ร่วมกันวิเคราะห์องค์กร เพื่อเตรียมกำหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ที่สอดรับกับทิศทางและนโยบายระดับกระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาเป็นประธานในการประชุม


แชร์ข่าวพะเยา