เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรัฐสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

    สภาผู้ชมผู้ฟังสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เรื่อง รัฐสวัสดิการถ้วนหน้ากับการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีสภาผู้ชมผู้ฟังจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

     สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 50 คน ต้องเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภูมิภาคภาคเหนือครั้งที่ 2 / 2565 ณ.ห้องประชุมบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ในเรื่องรัฐสวัสดิการถ้วนหน้ากับการลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีนายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสเป็นประธานในพิธีเปิด

     นางชุลีพร ยอดฟ้า ตัวแทนสภาผู้ชมผู้ฟัง ไทยพีบีเอสภาคเหนือ ระบุว่า ปัจจุบันในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนั้นบางส่วนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าไปลงทะเบียนได้  จึงทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงยากลำบาก รวมทั้งการรับรองผู้พิการ ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการแสดงตนจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งทางสภาผู้ชมผู้ฟังมีแนวคิดที่จะลดปัญหาดังกล่าวลงบ้าง ถึงแม้จะไม่สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ 100% แต่ก็หวังว่าจะเป็นการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำดังกล่าวให้น้อยลง ซึ่งหากเรามีความพยายามที่จะดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว คาดว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นจะลดน้อยลง

    สัมภาษณ์… นางชุลีพร ยอดฟ้า สภาผู้ชมผู้ฟัง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสภาคเหนือ


แชร์ข่าวพะเยา