โรงเรียนผู้สูงอายุส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัยด้วยการออกกำลังกายแบบรำไท้เก็ก และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

เหล่าผู้สูงอายุกว่า 100 คน ของโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศาสตร์วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเรียนรู้การออกกำลังกายแบบรำไท้เก๊ก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ทางภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนพุทธศาสตร์วัดบุญชุม เทศบาลตำบลห้วยลาน สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมพัฒนาตัวเองในการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ของผู้สูงอายุ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ตลอดจนเสริมสร้างส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป โดยในกิจกรรมในการฝึกอบรมก็จะมีทางด้านกิจกรรมเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการออกกำลังกายแบบรำไท้เก็ก กิจกรรมการถ่ายทอดงานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญา

       โดยพระครูกิตติวรรณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามายาว ประธานภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมภาคีเครือข่ายมีทั้งสิ้น 23 โรง ด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการที่จะจัดตั้งให้เป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรแบบทางการเพื่อที่จะส่งเสริมให้กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปแบบที่สามารถเชื่อมเครือข่ายหรือองค์กรภาครัฐอื่นๆได้ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุได้กลับขึ้นมาเริ่มกิจกรรมอีกครั้งหลังจาก ที่สถานการณ์การการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้ผู้สูงอายุ ขาดในการทำกิจการร่วมกัน จึงส่งผลให้เกิดอาการเหงาซึมเศร้าซึ่งขณะนี้เราก็จะเร่งฟื้นฟูเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสภาพจิตใจที่แจ่มใสร่าเริง และมีสุขภาพจืดที่ดี

     สัมภาษณ์…พระครูกิตติวรรณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามายาว ประธานภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา

      ขณะที่ทางเทศบาลตำบลห้วยลาน ระบุว่า ในพื้นที่ตำบลห้วยลานมีโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 3 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือว่าเยอะมาก ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการเข้าทำการช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนถึงงบประมาณในการที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ตลอดจนประสาน สปสช.เพื่อเข้าส่งเสริมผ็สูงอายุ ทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านสุขภาพกายใจตลอดจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีอยู่ โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในขณะนี้ทางเทศบาลก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนถึงตัวเองหากมีโอกาสก็มาเป็นวิทยากรให้และช่วยเหลือโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

     สัมภาษณ์…นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา