โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 โดยสมาคมสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะ เข้าร่วมวิชาการ เขตสุภาพที่ 1 โดยสมาคมสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Service Excellence &Tacit Knowledge management คุณค่างาน จากรุ่นสู่รุ่น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นการประชุมเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ การมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและทำงาน และเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุภาพที่ 1 ในเชิงวิชาการที่เชื่อมโยงวิธีการในเชิงบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันโรค การให้บริการสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVUD-19)

การสร้างคุณค่างานจากรุ่นสู่รุ่น ของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ อันจะส่งผลต่อการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ Best Practice Service Plan ประจำปี 2565 และ  Road map สู่ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 โดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ “Service Excellence In Health Care:Now,Future and Challenges”  กล่าวรายงานโดย นายจงจิต ปินศิริ นายกสมาคมสาธารณสุขจังหวัดน่าน


แชร์ข่าวพะเยา