ชี้แจงข้อเท็จจริง

แชร์ข่าวพะเยา

    ชี้แจงข้อเท็จจริงบัญชีประจำปีของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา