สหกรณ์จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือ แนะนำการจัดทำเอกสาร

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือ แนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

 วันที่ 19 กันยายน 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัณกรณ์ สุกันโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เชียงคำ ภูซาง เข้าช่วยเหลือ แนะนำการจัดทำเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราผาสุขรุ่งเรือง ณ บ้านเหรัญญิก ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา