เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2565 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

     เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2565 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัดจำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559-2565 และให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์ให้พิจารณาวาระต่างๆ

วันที่ 21  กันยายน  2565  นายพงศธร  ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี อริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองพะเยา แม่ใจ)  นางเสาวลักษณ์ มูลเมือง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  และนางสาวรัตติกาล จันทะนัน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2565 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559-2565 และให้คำแนะนำแก่สมาชิกสหกรณ์ให้พิจารณาวาระต่างๆ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559-2565  การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี การขอใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และการขอแก้ไขข้อบังคับ ณ  วัดดอกบัว หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านตุ่น  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา