โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหาร

แชร์ข่าวพะเยา

    โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2565พิธีมอบรางวัลคนโรงพยาบาลที่เราภูมิใจ

    วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม พิธีมอบรางวัลคนโรงพยาบาลที่เราภูมิใจ และมีการไหว้พระสวดมนต์ ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ

1.มอบให้รองแพทย์ฯแจ้งในที่ประชุมทราบ จากการประชุมติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาที่พ 1  ภาพรวมจากเขตสุขภาพที่ 1 เรื่องของงบประมาณและแผน  Service Plan ปี 2565 ให้ทุกแผนกเขียนแผนการดำเนินการ มี 4 สาขา คือ Service plan สาขาทารกแรกเกิด/สาขาโรคตา/สาขาปฐมภูมิและสาขาสุขภาพช่องปาก ส่งงบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 สำหรับภาพรวมจังหวัด การถ่ายโอน รพ.สต ไปยัง อบจ ในเรื่องของงบประมาณ และ คน จะทำอย่างไร รอส่วนกลางจะทำกรอบออกมาอย่างไรร่วมกับระบบ 30 บาท หาก รพ.สต ออกนอกระบบจะใช้ 30 บาทอย่างไร แพทย์ที่ออกตรวจที่ รพ.สต จะพิจารณาอย่างไร โดย ใน 3 เดือน แรก ให้ทางโรงพยาบาล หรือ CUP รับผิดชอบในส่วนนี้ไปก่อน

2.เรื่องกองทุนยาของเขตล้านนา 3 ฝากองค์กรแพทย์และกลุ่มงานเภสัชฯสอบถามที่มาของกองทุนยา คัดเลือกกลุ่มคนไข้ให้อิงตาม Service plan เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามาใน รพ. ให้ รพช.ดำเนินการได้เลย

3.แจ้งจาก สสจ.พะเยา เปิดรับสมัครเภสัชกรเชี่ยวชาญ และ รองบริหาร ให้ รพ.พะเยาและ รพ.ชค .ส่งเภสัชกรฯและรองบริหารเข้าร่วมคัดเลือกเป็นระดับเชี่ยวชาญ เปิด Open นโยบายจาก นายแพทย์ สสจ.คนปัจจุบัน

4.การใช้ยา ED และ NED ฝากแจ้งทุกแผนกโดยเฉพาะที่สำคัญ ผู้ป่วยที่ผ่านการใช้ยา ED มาก่อน แต่ตรวจเจอไม่ผ่านระบบED แล้วใช้ NED มาก่อนต้องเรียกเงินคืน  และส่งเรื่องผ่านแพทย์โดยอาจต้องจ่ายเงินในส่วนนั้นเอง มีการเบิกยาซ้ำซ้อนโดยเฉพาะยาที่มีราคาแพงหรือยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัว ถ้าไม่สมหตุผลให้ Mark ไว้ ยา DM ,HT คนไข้มาก่อนกำหนดนัด จ่ายยาให้เหมาะสมกับปริมาณที่เจ้าหน้าที่นัดครั้งถัดไป

5.รพ.มีระบบ AI อ่าน chest X-ray ตรวจผ่านมอนิเตอร์ 6-7 อย่าง ล่าสุดคือ screen TB ตรวจ X-Ray เสร็จสามารถอ่านผลได้เลย ประเด็นมุ่งเน้น ยังคงเหมือนเดิม มี วัณโรค ผู้สูงอายุ Suicide การใช้พืชสมุนไพร และ Telemedicine

6.Service ต่าง ๆ ให้เอา IT มาช่วยขอให้คิดเป็นระบบโดยฉพาะทคนที่อยู่หน้างาน เราจะได้ Service ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ช่วยลดเวลารอคอย ลดความผิดพลาด เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วย

7.COVID-19 เป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มวันที่ 1 ต.ค.นี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วโลก มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลงประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ในประเทศมีเพียงพอกับความต้องการ และ ทาง รพ.พะเยา มีวัคซีนโควิด อายุ 6 เดือน-5 ปี ฝาสีแดง ให้บริการฉีด หากมีวัคซีนเพียงพอจะจัดสรรให้กับหน่วยปฐมภูมิ รพ.สต ดำเนินการฉีด ฝากถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการอย่าชะล่าใจโควิด-19 ยังไม่หมด ยังมีโอกาสติดซ้ำได้หากไม่ดูแลตัวเอง ยังคงมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา