พิธีเปิดโครงการปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

   โครงการปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด เพื่อรองรับผู้รับบริการประกอบไปด้วยการตรวจหัวใจและคลื่นสะท้อนความถี่สูง การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจหัวใจด้วยเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา และห้องให้คำปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพ

   วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลศิริ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะแพทย์ พยาบาล และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร X-Ray โรงพยาบาลพะเยา

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า โรงพยาบาลพะเยา ได้เปิดโครงการปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด โดยได้รับความเมตตาจากวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นำโดย พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ดำริให้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด เพื่อรองรับผู้รับบริการประกอบไปด้วยการตรวจหัวใจและคลื่นสะท้อนความถี่สูง การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจหัวใจด้วยเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา และห้องให้คำปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพ และถวายเป็นอนุสรณ์ชาตกาล 105 ปี พระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระเถระผู้สร้างคุณูปการแก่โรงพยาบาลพะเยา งบประมาณในครั้งนี้จำนวน 919,864.50 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพะเยา สิ่งสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิต คือ การเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 2559 โรงพยาบาลพะเยา ได้เปิดให้บริการหน่วยตรวจโรคหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ และดำเนินการก่อตั้งคลินิกโรคหัวใจล้มเหลวขึ้น ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพด้านโรคหัวใจ และมีผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานบริการที่มีอยู่เดิม ไม่สามารถรองรับต่องานบริการผู้ป่วยได้ จึงได้มีการปรับปรุงห้องตรวจฯให้รองรับกับผู้ป่วยได้มากขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา