ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์

แชร์ข่าวพะเยา

“ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้รับผิดชอบดูแลร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร ตั้งอยู่ในตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้สร้างการเรียนรู้ร่วมกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรายวิชา 100473 “กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

โดยในการนี้นิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ อาทิเช่น ผักออร์แกนิก ข้าวสารออร์แกนิก โจ๊กข้าวออร์แกนิก ผักผงออร์แกนิก และสบู่ผักออร์แกนิก พร้อมทั้งได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะที่ได้เรียนในรายวิชา เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้อย่างไรให้ถูกกฎหมาย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การบริหารสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการนำเอาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา “ประสบการณ์สร้างปัญญา” รวมถึงเป็นการนำเอาองค์ความรู้ในมิติทางกฎหมายไปช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับสินค้าและอาชีพของเกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย มีความยั่งยืนมากขึ้น สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในวันนี้ 16 ตุลาคม 2565


แชร์ข่าวพะเยา