อบจ.รับมอบการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

แชร์ข่าวพะเยา

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดพิธีรับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 54 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญไทยออกตามความมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     การแสดงที่เป็นศิลปะทางล้านนา ที่ประกอบด้วยทั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่มชาติติพันธ์ ตลอดจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการแสดงส่วนหนึ่งของกิจกรรม พิธีรับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 54 แห่ง จาก 90 กว่าแห่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญไทยออกตามความมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ภารกิจของการดูแลสุขภาพเป็นภารกิจส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 54 แห่ง มีบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนประกอบด้วยข้าราชการจำนวน 218 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 รายพนักงานราชการจำนวน 1 ราย พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 73 ราย และลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 57 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 353 ราย

โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความเชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ตลอดจนถึงประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการบริการด้านสาธารณสุข จะสามารถร่วมกัน ดำเนินการด้วยการมีส่วนร่วม ซึ่งการรับมอบภารกิจดังกล่าวนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลพี่น้องประชาชนในระดับท้องถิ่นให้ได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

    พร้อมกันนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังได้มีการรับมอบชุดปฎิบัติหน้าที่และภารกิจของสาธารณสุขให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานโดยแยกเป็นขนาดและพื้นที่บุคคลให้บริการ โดยจัดให้เป็น3 ระดับ คือขนาด S,M,L โดยขนาด S ได้รับเงินสนับสนุนเบื้องต้นจำนวนเงิน 400,000 บาทขนาดเอ็มเป็นจำนวนเงิน 650,000 บาทและขนาดแอลเป็น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา