เตรียมความพร้อมและรับการเยี่ยมสำรวจ ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและรับการเยี่ยมสำรวจ ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและรับการเยี่ยมสำรวจต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5 Re accreditation ครั้งที่ 5  เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย นำไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการนำเสนอการดำเนินงานคุณภาพที่ผ่านมาของ PCT, ระบบงานสำคัญและกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับบรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน

2565 นี้

กลุ่มเป้าหมาย รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 100 คน โดย แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา