สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563…

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 9 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าจังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน เพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนกระทรวงแรงงาน ในการประสานให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอย่างทั่วถึงตั้งแต่ปี 2548 และขยายจำนวนเพิ่มขึ้น จนครอบคลุมทุกตำบล ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล ครบทุกตำบลจำนวน 68 ตำบล 68 คน เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่มีการบูรณาการของทั้ง 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้มอบภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล รับผิดชอบการประสาน และจัดเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งข้อมูลความต้องการให้สำนักงานแรงงานจังหวัด คัดกรองส่งต่อไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้บริการตามภารกิจตรงกับความต้องการของประชาชน โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการด้านแรงงานของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสมัครแรงงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงานและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายภารกิจด้านแรงงานให้กับอาสาสมัครแรงงาน โดยการเข้าไปให้ความรู้ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการ และส่งเสริมชุมชนให้มีการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา

สำหรับวันนี้ เป็นการบูรณาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2553 และโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ อาสาสมัครแรงงานพลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การบรรยายการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย รองหัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 34 การสร้างภาวะผู้นำให้ตนเองและการปรับบุคลิกภาพเพื่อการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในการเข้าถึงประชาชน โดย นักจิตวิทยาโรงพยาบาลพะเยา การช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยนักวิชาการสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา โดยการอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าร่วมจำนวน 80 คน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา 30 คนรวมทั้งสิ้น 110 คน…


แชร์ข่าวพะเยา