โรงพยาบาลพะเยา เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย”ประจำปี 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย”ให้กับคณะกรรมการ ERT และบุคลากรของโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 100 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากร จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ

ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อฝึกทีมบุคลากรในการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพ และพัฒนาทีมให้มีความรู้และความเข้าใจหลักสูตรการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารสูงอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ลดความสูญเสียด้านต่าง ๆ มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและซ้อมแผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟตามสถานการณ์สมมุติ ณ ห้องประชุมกาสะลองชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก


แชร์ข่าวพะเยา