เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 3

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้จัดการ เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์มีความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมการ/เตรียมเอกสาร เพื่อการฟ้องร้องคดีและดำเนินคดีในชั้นศาล รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประนอมหนี้และการดำเนินการในชั้นศาล ทักษะการเขียนคำร้องกับลูกหนี้ที่ค้างชำระในรูปแบบต่างๆโดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็น วิทยากรบรรยาย พร้อมมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


แชร์ข่าวพะเยา