ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2565

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์ ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ

1.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลยขอให้รีบมารับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 608 ก็ขอให้มารับเข็มกระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ลดป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และให้บุคลากรของ รพ.ต้องได้วัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม

2.นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของเขตสุขภาพที่ 1 ให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายมุ่งเน้น 6 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ(2) การยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัยและลดอัตราตายโรคสำคัญ (3) การผลักดันบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล(4) การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ (5) การส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ(6) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น  รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข(Big rocks)

3.ให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากร สถานที่ ให้พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5 Re-accreditation ครั้งที่ 5 จาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน นี้


แชร์ข่าวพะเยา