รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงาน

แชร์ข่าวพะเยา

 โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที 16 ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินสถานบันฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) เครือข่ายที่ 16  นำทีมโดย แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์หญิงกรรณิการ์ ไชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคร่วมกันกับผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ประจำบ้านในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งพบปะ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) ที่มารับการฝึกปฏิบัติงาน และแพทย์พี่เลี้ยงที่ดูแลแพทย์ใช้ทุน 

โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา และคณะแพทย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา