โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

แชร์ข่าวพะเยา

อำเภอเชียงม่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดลอำเภอเชียงม่วน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน , ทีมแม่หญิงเชียงม่วน ,  และนักพัฒนา ๓ ประสาน  กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว พืชผักสมุนไพรต้าน โควิด – ๑๙ และปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล สร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในการใช้ที่ว่างสร้างอาหาร ตามกระบวนการ ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นได้จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าผัก จำนวนมากกว่า ๑๐ ชนิด ณ บ้านพักนายอำเภอเชียงม่วน ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา