ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรผลการประกวดเรื่องสั้น”สมาชิกได้ประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ออมทรัพย์บ้าง” วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน งบประมาณดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งปีนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มีผลกำไรสุทธิ 91,139,104 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อย 20.03 คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้จัดสรรเงินปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืน ร้อยละ 16ให้กับสมาชิก ซึ่งมากกว่าปี 2564 และมีทุนดำเนินการ 2,467,087,412 บาท

โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผูู้จัดการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 307 คน และมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 24 นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาจำกัด ได้ดำเนินการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา