Kick Off ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม (Kick Off) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

          วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด กิจกรรม (Kick Off) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดพะเยา วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ง และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

       ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีความถี่ในการเกิดอุบัติภัยบ่อย และทวีความรุนแรงมากขึ้น

        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่เริ่มจากการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก และบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมในวันนี้…


แชร์ข่าวพะเยา