ร่วมรับฟังการชี้แจงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ นิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าวพะเยา

    โรงพยาบาลพะเยา ร่วมรับฟังการชี้แจงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการตรวจราชการ นิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ จัดประชุม “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข/ประเด็นมุ่งเน้น  โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

    วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้รับผิดชอบประเด็นงาน ร่วมรับฟังการชี้แจงทิศทางและนโยบายมุ่งเน้นที่สำคัญ ของ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในไตรมาส 2 เป็นต้นไป และแนวทางการตรวจราชการ นิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ จากกระทรวงสาธารณสุข และเวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุม “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข/ประเด็นมุ่งเน้น โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อทราบแผนและมาตรการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ของผู้รับผิดชอบประเด็นงาน 2.เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งความต้องการรับการสนับสนุน ของผู้รับผิดชอบประเด็นงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานและให้ข้อเสนอแนะ ในการนำเสนอแผนและมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566


แชร์ข่าวพะเยา