ลงพื้นที่ ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ UP CSV สู่ชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

      ม.พะเยา ลงพื้นที่ ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ UP CSV สู่ชุมชน

    วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ UP CSV สู่ชุมชน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

    มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ UP CSV สู่ชุมชน ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านวิชาการ สุขภาพ และด้านสาธารณูปโภค นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ทุกคน  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินโครงการ UP CSV ในปีนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทร…


แชร์ข่าวพะเยา