ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารการเงินสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัดเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารการเงินสหกรณ์ การให้สวัสดิการสมาชิกและระบบปฏิบัติการของ สหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

     วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายภิรมย์ บุญเจือ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารการเงินสหกรณ์ การให้สวัสดิการสมาชิกและระบบปฏิบัติการของ สหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ  ประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการให้การ ต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์  แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางในการบริหารสหกรณ์  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา