วิทยาลัยเกษตรส่งเสริมเกษตรประณีตสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดโครงการเกษตรปรานีต โครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทำการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำการเกษตร นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตใช้ในการ บริโภคและจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรในพื้นที่

ผลผลิตพืชผักหลากหลายชนิดทั้งชะอม ผักเชียงดา ผักบุ้งด และพืชผักอีกหลายชนิด ตลอดจนถึงการเลี้ยงสัตว์ทั้งไก่ การเลี้ยงปลา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการเกษตรปรานีต ตามแนวพระราชดำริ และโครงการชีวะวิถีเพื่อความยั่งยืน ที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้รับนำไปบริโภคและแปรรูป และจัดจำหน่าย ซึ่งผลผลิตหลากหลายมีความสวยงาม ปราศจากสารเคมี ที่ทางวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการ ทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ตลอดจนถึง สร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา จากการจำหน่ายผลผลิต ดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร ให้กับผู้คนทั่วไป เข้ามาศึกษาและเรียนรู้

     โดยนายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา ระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตร ตามโครงการเกษตรประณีตโครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในกิจกรรมนั้นก็จะมีอยู่หลากหลายทั้งการปลูกพืชผักนานาชนิด การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ การเลี้ยงปลา รวมทั้ง การที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ผลิตปุ๋ยที่เป็นลักษณะอินทรีย์ใช้เองภายในแปลง ซึ่งผลผลิตดังกล่าวนั้นหลังจากที่ได้รับแล้วก็จะนำไปแปรรูปเพื่อบริโภค จากนั้นเหลือจากการบริโภคก็จะนำออกจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบัน โครงการดังกล่าวนั้นถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถ ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้บริโภคอาหารปลอดภัย และมีรายได้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรโดยทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาศึกษาในเรื่องของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งแนวทางดำเนินการเกษตรพอเพียง

สัมภาษณ์…นายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา