ภาคเอกชนคิกอ๊อฟผลักดันพะเยาสู่สมาร์ทซิตี้

แชร์ข่าวพะเยา

หอการค้าจังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืน โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศความตั้งใจของภาคเอกชนของจังหวัดพะเยา เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการให้เกิดการพัฒนาเมืองพะเยาไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด , นายศักดิ์สิริ เลิศบรรลือชัย ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดพะเยา และ นายฉัตรชัย พรหมทอง ตัวแทนกลุ่มพะเยาพัฒนาเมือง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศความตั้งใจของภาคเอกชนของจังหวัดพะเยา เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนมีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อดำเนินการให้เกิดการพัฒนาเมืองพะเยาไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม และจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่จะมาสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นในพื้นที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืน สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ โดยขอบเขตบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITYอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ ภารกิจการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืน ภายในองค์กร

2. สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร หรือทรัพยากรที่มีภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอันเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

3. ประสานและแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์และความตั้งใจในการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างยั่งยืนในทิศทางเดียวกัน

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY แบบยั่งยืน

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็น หรือกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักการ SMART CITY อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการวางแผนดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่มีส่วนเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาเมืองพะเยาเข้าสู่ระบบ SMART CITY อย่างถูกวิธีและมีความต่อเนื่องยั่งยืน 6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

โดยในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา, นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา, ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา, นายกสโมสรโรตารีพะเยา, นายกสโมสรไลออนส์พะเยา, รองนายกสโมสรโรตารีนกยูงพะเยา และกรรมการหอการค้า และ YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม


แชร์ข่าวพะเยา