มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 16 มกราคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ สสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นายวิสูตร หาญเลิศ เลขทะเบียน 35701 โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และ นางนันทวรรณ ปกรฤกษ์ ผู้จัดการผู้ประสานงานฯ พร้อมคณะกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเงิน 1,008,832.87 บาท (หนึ่งล้านแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

ในนาม สสทธ.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย”เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยูอย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า


แชร์ข่าวพะเยา