งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 (การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา) จังหวัดพะเยา “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังได้มีการจัดสถานีเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1. สถานีลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหลังนา 2. สถานีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3. สถานีบริการจัดการศัตรูพืช 4. สถานีพัฒนาเกษตรกรสู่อาชีพทางเลือก อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และการใช้ “Drone” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ พ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสนใจร่วมงานกว่า 1,000 ราย โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา และประธาน ศพก. ระดับจังหวัด  ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา