ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ชุดที่ 24/2566

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ชุดที่ 24/2566

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ประธานประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ชุดที่ 24/2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับสมาชิกใหม่-โอนย้าย ประจำเดือน มกราคม พิจารณาร่างโครงการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกในการขายออนไลน์ทาง Facebook ปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และพิจารณาร่างประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ว่าด้วยกองทุนรวมค่าบริหารจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด พ.ศ.2566 ก่อนการประชุมมีการไหว้พระภูมิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา