โครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้า..ฟรี

แชร์ข่าวพะเยา

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพะเยาบาลพะเยา จัดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้า..ฟรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิด  โครงการสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand)  ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและอื่น ๆ จัดขึ้น โดมยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย รศ.นายแพทย์อภิชัย  อังสพัทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางแพทย์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เปิดเผยว่า ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เป็น ความพิการแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายอย่าง และมีความชับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย บิดามารดา และผู้ปกครอง โดยความพิการที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ รูปร่างและเค้าโครงของใบหน้า การพูดไม่ชัด การได้ยิน ระบบการกลืน การสบฟัน พัฒนาการและการเจริญเติบโตช้า รวมถึงอาจพบร่วมกับความผิดปกติแต่กำเนิดอื่นๆ ได้หลายอย่าง เด็กแรกเกิดใหม่ที่มีภาวะปาก แหว่งเพดานโหว่ มีอัตราการเกิดสูงถึง 1 ใน 700 ของผู้ป่วยผู้ป่วยทั้งประเทศ  และมีผู้ป่วยทั้งประเทศประมาณปีละกว่า 2,000  ราย การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และกลุ่มพิการร่วมอื่นๆ จำเป็นต้องอาศัยและการติดตามผลเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง การดูแลแบบทีมสหสาขา โดยบุคลากรหลายสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมกัน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกช้อน ทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

  


แชร์ข่าวพะเยา