ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แชร์ข่าวพะเยา

    โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศุนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ (ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา) และคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา นำโดย คุณกัลยาณี อาสนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา และคณะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลพะเยา เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาอาจารย์ และด้านฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา