พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๖ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

แชร์ข่าวพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา