สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

     สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชวอ.)ภาคเหนือ

    วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายวิทยา ประเทศ กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ”ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) ภาคเหนือ และกล่าวรายงาน โดย นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)ภาคเหนือ จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.)ภาคเหนือ บรรยายพิเศษ โดย นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด”เทคนิคการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”และ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย”บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในงานสหกรณ์ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด นำโดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขพะเยา จำกัด (อนุกรรมการชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด) ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะดำเนินการ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา