มหกรรมโคเนื้อพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม มหกรรมโคเนื้อพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาด้านโคเนื้อ การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเพื่อการสร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตโคเนื้อตลอดจนถึงการเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อไปสู่ทั่วประเทศ

     กิจกรรมการประกวดโคเนื้อ หลากหลายรุ่น หลากหลายสายพันธุ์ การประกอบอาหารแปรรูปจากโคเนื้อ การแสดงของเหล่าคาวบอยตลอดจนการประกวดคาวเกิร์ลเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานมหกรรมโคเนื้อ ที่ทางจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นบริเวณอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้สามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงการพัฒนาขยายตลาดโคเนื้อคุณภาพ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การขับเคลื่อนมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ การสร้างกลไกการผลิตให้เกิดรูปธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านโคเนื้อ การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการประกวดโคเนื้อจำนวน 14 รุ่น กิจกรรมการประกอบอาหารจากเนื้อโคเนื้อคุณภาพ กิจกรรมการประกวดมิสคาวเกิร์ล และการจัดนิทรรศการวิชาการผลิตโคเนื้อ

     สำหรับการผลิตโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในปัจจุบันถือเป็นพื้นที่ ที่มีความสนใจในการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และมีโคเนื้อที่มีชื่อเสียงคือ”โคขุนดอกคำใต้”ซึ่งปัจจุบันมีโคเนื้อจำนวน 57,099 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 6037 ราย เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารโค จำนวน 700 ราย ซึ่งถือว่ามีการดำเนินการพัฒนาโคเนื้อแบบครบวงจร โดยปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดภายในประเทศ ซึ่งในอนาคตตลาดโคเนื้อของพื้นที่จังหวัดพะเยา ก็จะพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา