ประกาศ

บริษัทพะเยาเกทเวย์ จำกัด

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2566