เปิดอุทยานเรียนรู้พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันเปิดกิจกรรม Phayao Learning City Fest & Forum3 เปิด “อุทยานการเรียนรู้พะเยา” (TK Park Phayao) เพื่อสนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

     การเปิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ การแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK ParkPhayao) ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างร่วมกันเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เข้าสู่ UNESCO โดยมีการจัดกิจกรรม Phayao Learning City Fest & Forum3 และเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK ParkPhayao) ซึ่งจังหวัดพะเยา มีนโนบายส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผนวกกับการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้จัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทำให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ประชาชนได้ใช้พื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

     โดยนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ระบุว่า ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นนอกจากจะบริการให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลแล้ว เรายังได้มีบริการให้กับเด็กเยาวชนทั่วไปตลอดจนถึงประชาชนทุกเพศวัย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถมาใช้บริการได้เพื่อเป็นแนวทางที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ในส่วนอุทยานเรียนรู้ของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการโดยส่วนของเรานั้นเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆมาให้บริการและสนับสนุนอยู่ตลอด ซึ่งเราจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเรามีเจ้าหน้าที่ของ ทีเคปาร์คและมหาวิทยาลัยพะเยา จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เราตลอด

     สัมภาษณ์….นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

     ขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยาระบุว่า การที่เราได้อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คมาเปิดในพื้นที่จังหวัดพะเยาถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมกิจกรรมของ Phayao Learning City ซึ่งจะทำให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนและคนทุกเพศวัย และอีกประการหนึ่งด้วยเงินไขของเราเป็น Learning City การสร้างการเรียนรู้ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เสริมในเงื่อนไขที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาในอนาคต ฉะนั้นจึงคิดว่าที่นี่จะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานที่ตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นการสร้างกิจกรรมก็จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กเยาวชนคนทั่วไปที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าถึงง่ายขึ้น ซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาตลอดจนถึงเครือข่ายก็จะมีการดำเนินการให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาต่อไป

    สัมภาษณ์…ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา