NT ภาคเหนือจัดการแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์

แชร์ข่าวพะเยา

     NT ภาคเหนือนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมจัดการแข่งขันในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา

 (29 มี.ค.66)   ณ อุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK park Phayao) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK park Phayao)  จังหวัดพะเยา  โดยมี  นางสุมิตรา กัณฑมิตร   นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  ศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช  ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้     พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่คอยให้การต้อนรับ    ทั้งนี้  ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และคณะผู้บริหารจากเอ็นทีภาคเหนือเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้ พร้อมนำทีมวิทยากรและคณะทำงานตามโครงการ Smart Kids Code ร่วมจัดแสดงผลงานหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา นับเป็นการสานต่อความร่วมมือตามโครงการฯ ระหว่าง เทศบาลเมืองพะเยา และ เอ็นทีภาคเหนือ หลังจากการอบรมให้ความรู้และจัดการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding)  ให้กับ  บุคลากร  ครู  อาจารย์   และนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา

บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)   หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยในยุคดิจิทัล    พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนในภาคการศึกษาของไทย ให้ได้พัฒนาทักษะในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี   โดยเฉพาะ Information and Technology (ICT)  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้  รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในยุคดิจิทัล  ซึ่งการเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้  นับเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาทักษะ  อันนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา