พิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการรองผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยนายโชคชัย ธรรมสอน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ดร.อัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา นายณัฏฐพร บุณยัษเฐียร เกษตรอำเภอแม่ใจ ร่วมในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าอบรม จำนวน 100 ราย ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. อ.ต.ก. นำเกษตรผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการทำเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย อำเภอแมใจ

    การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการปกครอง อำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยวิธีการแปรรูปสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับผลผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการให้ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพระดับส่งออกสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจภายใต้โครงการ “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร ได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า


แชร์ข่าวพะเยา