เร่งแก้ไขวิกฤติน้ำกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยันมีน้ำเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาได้อย่างแน่นอน หลังได้รับการระบายและเติมน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำและภายในบริเวณที่ทำการขุดลอกในกว๊านพะเยา โดยขั้นตอนต่อไปจะเตรียมแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปืมและหนองเล็งทราย เข้าเติมในกว๊านพะเยา เพื่อแก้ไขวิกฤติน้ำแล้งในครั้งนี้ ขณะที่ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการขุดลอกกว๊านพะเยา และสามารถนำดินออกจากพื้นที่ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ เนื่องจากเกิดตะกอนตื้นเขินเป็นอย่างมาก

    ภาพของการระบายน้ำเพื่อเติมน้ำลงสู่กว๊านพะเยาของอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา รวมทั้งการสูบน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่กว๊านพะเยา เข้าสู่พื้นที่ของการสูบน้ำผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำกว๊านพะเยา หลังสถานการณ์น้ำจากกว๊านพะเยาแห้งขอด จนเข้าสู่ขั้นวิกฤตและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรวมทั้งเศรษฐกิจในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวตลอดจนการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่าหลังจากที่ในพื้นที่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะกว๊านพะเยา ทางจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำสำรองเข้าเติมกว๊านพะเยา โดยล่าสุดได้รับการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เข้าสู่ได้พื้นที่กว๊านพะเยา จำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตรและน้ำจากบริเวณกว๊านพะเยา ที่อยู่ในพื้นที่บ้านสันหนองเหนียวตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เข้าเติมกว๊านพะเยา อีกจำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตรและต่อไปในห้วงนี้จะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปืม และหนองเล็งทราย ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ เข้าเติมกว๊านพะเยา อีกประมาณ 4.9 ล้าน เพื่อให้เพียงพอในการผลิตน้ำประปาในช่วงแล้งนี้ ดังนั้นจึงอยากบอกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาว่าในช่วงฤดูแล้งนี้จะสามารถมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยาว ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวนกว่า 5 พันล้านบาท ตามโครงการพัฒนากว๊านอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นงบผูกพันในการดำเนินการ ที่จะมีกิจกรรมทั้งการขุดลอก การปรับภูมิทัศน์ และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายโครงการ ที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จ ในปี 2572 และขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จสิ้นไปแล้ว และเตรียมดำเนินการในขั้นต่อๆไป

     สัมภาษณ์… ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา

      ขณะที่นางเรณู ใจสะอาด ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมกว๊านพะเยา ระบุว่า ในปีนี้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาแห้งลงมาก จนส่งผลกระทบในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ ประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานราชการให้ดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยาและนำดินจากกว๊านพะเยาออกนอกพื้นที่ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ เนื่องจากปัจจุบันจะเห็นว่ามีตะกอนดินจำนวนมากไหลลงสู่กว๊านพะเยา จนเป็นเหตุให้กว๊านพะเยาตื้นเขิน ในส่วนที่ระเบียบและกฎหมายต่างๆที่ห้ามนำดินออกจากกว๊านพะเยานั้นสมควรที่จะมีการแก้ไขให้สามารถที่จะนำดินออกจากกว๊านพะเยาให้ได้ หากไม่เช่นนั้นกว๊านพะเยาก็จะเหลือเพียงตำนาน เนื่องจากไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

     สัมภาษณ์… นางเรณู ใจสะอาด ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนถนนประสาท ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา