ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ ประจำปี 2566

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ ชมรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างวิชาการ ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ร่วมกันในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ผศ.นายแพทย์ศิริพงศ์ เชี่ยวชาญธนกิจ ประธานชมรมออร์โธปิดิกส์ ภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องโรคทางกระดูกและข้อที่พบบ่อย และเทคโนโลยีในทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา