ร.พ พะเยาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

แชร์ข่าวพะเยา

ร.พ พะเยาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจำนวน 6 ราย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2566 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ

1. แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ดังนี้

          แพทย์หญิงพรนภา สุริยะไชย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

          นางสาวอัญชนา ปงหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

 แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

 นายแพทย์ไกรรัตน์ คำดี นายแพทย์ชำนาญการ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกอายุรกรรม 

 แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์

 แพทย์หญิงไพลิน  ลีลาวณิชย์ นายแพทย์ชำนาญการ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล

2. พัฒนาและผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล Telemedicine ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น

3. เตรียมรับมือ และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก คนไข้ที่เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล หากมีอาการไข้ กรณีสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก ให้ส่งตรวจ CBC ทุกราย

4. โครงการ Special Medical Clinic (SMC) หรือ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง เป็นการลดความแออัดและการรอคอย ของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ ให้ ORTHO นำร่องไปก่อน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้น อย่างน้อยให้ได้ 4 เข็ม เพราะผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวและไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด ยังคงมาตรการ DMHTTอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา