NT พะเยา สัมมนา SMART CITY เมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้นำเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพงานบริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของกองกำกับการตำรวจภูธร , โครงการ NT Smart Help Care ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดให้มีการ อบรมสัมมนาหัวข้อ “แผนการส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น”  สำหรับหน่วยงาน ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์  โรงแรมเกทเวย์  นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา SMART CITY เมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น โดยมี ว่าที่ร้อยโทประจักษ์  กิติ โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา  ให้การต้อนรับ                         

โดยหลักสูตร SMART CITY เมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น มีเป้าหมายในการให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ที่จะมุ่งสู่ ความเป็น  Smart city  มุ่งเน้น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ในการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี คุณวรวัฒน์ บุญนาค ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านอุปกรณ์ Firewall  และ คุณพิสันต์ พงษ์ไชยโสภน  จาก บจก.แอสตร้า แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส รับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา