ต้อนรับ คณะสปสช. เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่สปสช. เขต 1

แชร์ข่าวพะเยา

    โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับคณะสปสช. เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่สปสช. เขต 1 ประจำปี 2566

    วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล และคณะ ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริการภายใต้นโยบาย “ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” และเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อขอรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันฯ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ ติดตามผลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับ ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของภาคีสุขภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา