ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด

     วันที่ 28 มิถุนายน 2566  เวลา 13:00 น. นายมานัส ต๊ะชมพู  กรรมการและเลขา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ รูปแบบการสร้างอาคาร ระบบจัดการทวงถามหนี้ สวัสดิการของสมาชิก ทุนการศึกษาบุตร  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา