วิทยาลัยส่งเสริมเกษตรพอเพียงศูนย์เรียนรู้สร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดโครงการเกษตรปรานีต โครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทำการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำการเกษตร นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตใช้ในการ บริโภคและจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรในพื้นที่

     นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเอง ซึ่งมีพืชผักหลากหลายชนิดทั้งพริก มเขือเปราะ ชะอม ผักเชียงดา ผักบุ้ง และพืชผักอีกหลายชนิด ตลอดจนถึงการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมูหลุม ที่เป็นหมูป่า ไก่กระดูกดำ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการเกษตรปรานีต ตามแนวพระราชดำริ และโครงการชีวะวิถีเพื่อความยั่งยืน ที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้รับนำไปบริโภค แปรรูป และจัดจำหน่าย ซึ่งผลผลิตหลากหลายมีความสวยงาม ปราศจากสารเคมี ที่ทางวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ตลอดจนถึง สร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา จากการจำหน่ายผลผลิต  นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร ให้กับผู้คนทั่วไป เข้ามาศึกษาและเรียนรู้

     โดยนายพลังกร ปุณนิวาส นักศึกษาชั้น ปวช.3 ระบุว่า ตนเองมีส่วนในการรับผิดชอบแปลงเกษตรประณีตดังกล่าว โดยการดูแลพืชผักที่เราปลูกตลอดจนถึงการเลี้ยงสัตว์ กับเพื่อนอีก 1 คนซึ่งการเกษตรตรงนี้จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ผสมดิน เพาะพันธ์ แล้วก็ปลูกและจำหน่าย โดยการจำหน่ายในเบื้องต้นนั้นจะจำหน่ายให้กับโรงอาหารของวิทยาลัย จากนั้นก็จะจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปตลอดจนถึงบุคลากรในวิทยาลัย ซึ่งรายได้ก็จะนำมาแบ่งกันหลังจากสิ้นเดือน และถือเป็นการหารายได้ช่วงระหว่างที่เรียน

    สัมภาษณ์… นายพลังกร ปุณนิวาส นักศึกษาชั้น ปวช.3 นักศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

     ขณะที่นางสาวโสรยา ยารังษี ครูแผนกพืชศาสตร์ ที่รับผิดชอบโครงการ ระบุว่า ในส่วนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งนี้ กิจกรรมจะดำเนินการโดยครูและนักเรียน ภายในศูนย์จะมีนักเรียนที่ร่วมกันทำกิจกรรม 2 คน โดยนักเรียนจะมีหน้าที่มาดูแลพืชผัก ตลอดจนถึงให้อาหารกับสัตว์ต่างๆโดยเราจะให้คำแนะนำกับนักศึกษาว่าต้องปลูกพืชอย่างไร เลี้ยงสัตว์อย่างไร และเด็กจะดำเนินโครงการเองซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมดอยู่ 4 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการประมงและกิจกรรมทำสารชีวภาพ  โดยกิจกรรมที่ 1 นั้นก็จะมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล จำนวน กว่า 30 ชนิดในส่วนกิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงไก่กระดูกดำ การเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเรานำหมูป่ามาทำการเลี้ยง ส่วนกิจกรรมประมงนั้นก็จะมีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก ในส่วนของกิจกรรมที่ 4การทำสารชีวภาพนั้น ก็จะมีการทำสารไล่แมลง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะมีการเกื้อกูลกัน และการทำกิจกรรมทั้งหมดนั้นจะเป็นลักษณะอินทรีย์ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้หลักๆเลยเราทำขึ้นเพื่อเป็นการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตลอดจนถึงสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไปในการทำการเกษตรที่มีลักษณะใช้พื้นที่น้อยพอเพียง แต่หลากหลายกิจกรรม

    สัมภาษณ์… นางสาวโสรยา ยารังสี ครูแผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา