รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัดกรณีปกติ รอบที่ 2

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัดกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำทีมยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบประเด็นงานตรวจราชการและนโยบายสำคัญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานระดับจังหวัดพะเยา พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา นำโดย นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและทีมนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ/โรงพยาบาลพะเยา ตามประเด็นตรวจราชการ 7ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1.Health For Wealth(แพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์ )2.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3.สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ(แม่และเด็ก/ปฐมวัย/วัยทำงาน(จิตเวช) และผู้สูงอายุ) 4.Digital Health (Telemedicine Digital IDและ AI- retina) 5.ลดป่วย ลดตาย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ลดป่วย : หัวใจ/ หลอดเลือดสมอง/ มะเร็ง / DM,HT / ไต / ต้อกระจก 6.องค์กรสมรรถนะสูง(การเงินการคลัง/แผนเงินบำรุง/แผนการลงทุนโดยเงินบำรุง)และประเด็น Area Based ปัญหาพื้นที่ : วัณโรค เพื่อทราบความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบ 9 เดือน รวมทั้งข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนการพัฒนางานในระยะต่อไปของปีงบประมาณ 2566 และนำข้อมูล ผลลัพธ์การดำเนินงานเตรียมวางแผนปีงบประมาณ 2567 ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา